Regulamin bloga

Regulamin określający zasady korzystania z Bloga Modile.pl

I. DEFINICJE

„Blog Modile.pl” – serwis internetowy prowadzony przez Administratora – działający pod adresem blog.modile.pl – umożliwiający komentowanie zamieszczonych w nim treści i informacji jak również prowadzenie dyskusji i umieszczanie materiałów przez Użytkowników w ramach bezpłatnych usług świadczonych przez Administratora.

„Formularz” – oznacza formularz w wersji elektronicznej stosowany przez Administratora na Blogu Modile.pl, umożliwiający Użytkownikowi zamieszczanie materiałów, treści (w tym treści multimedialnych) i danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) na Blogu Modile.pl jak również uzyskanie dostępu do Newsletter’a.

„Konto” – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu, miejsce w Blogu Modile.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza treściami, opisami i innymi materiałami na potrzeby korzystania z Bloga Modile.pl przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora.

„Modile” lub „Administrator” – MODILE.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 118/90, 02-577 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000636952, NIP: 5213746039, REGON: 365201827,

„Newsletter” – oznacza wiadomość elektroniczną lub list elektroniczny przesyłany przez Administratora, za zgodą Użytkownika, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Użytkownika w Formularzu lub w innych częściach Bloga Modile.pl do tego wyznaczonych – zawierający informację handlową, gospodarczą, marketingową, jednocześnie zawierający elementy wskazujące na Administratora jako nadawcę.

„Regulamin” – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z bloga Modile.pl”, zamieszczony i udostępniony do publicznej wiadomości pod adresem URL: blog.modile.pl/regulamin/ – zgodnie z Ustawą.

„Ustawa” – oznacza Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm).

„Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca z Bloga Modile.pl za pośrednictwem Konta, w szczególności poprzez czytanie, komentowanie jego treści lub zamieszczanie materiałów w ramach Bloga Modile.pl.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BLOGA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia oraz korzystania z Bloga Modile.pl, komentowania, i umieszczania na Blogu Modile.pl materiałów i treści przez Użytkowników oraz wskazuje na kompetencje i uprawnienia Administratora w zakresie administrowania treścią Bloga Modile.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się do:
(a) korzystania z Bloga Modile.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych i praw majątkowych lub niemajątkowych innych osób, w tym w szczególności prawa do wizerunku, prawa autorskie osób trzecich lub prawa własności przemysłowej.
(b) niedokonywania czynności lub niewykonywania aktywności mogącej naruszyć prawidłowe działanie, funkcjonowanie bądź integralności Bloga Modile.pl (choćby pośrednio) lub mogących naruszyć dobre imię lub renomę Modile.pl,
(c) niegenerowania nienaturalnego ruchu na Blogu Modile.pl tj. niepowodowanie powstawania zawyżonego wolumenu wyświetleń Bloga Modile.pl nieodzwierciedlającego rzeczywistej ,świadomej aktywności Użytkowników lub zmiany tego ruchu.
(d) nieingerowania w treści publikowane przez Administratora,
(e) nierozsyłania spamu,
(f) informowania Administratora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Bloga Modile.pl,
(g) publikowania treści i komentarzy poprawnych językowo i stylistycznie,
(h) posiadania wyłącznie jednego Konta w ramach Bloga Modile.pl oraz nieujawniania osobom trzecim loginu i hasła do utworzonego Konta, jak również nieudzielania pełnomocnictwa do rozporządzania lub korzystania z Konta,
(i) zapoznawać ze zmianami Regulaminu udostępnianymi przez Administratora,

3. Użytkownik oświadcza, że:
(a) ponosi wyłączną odpowiedzialność za formę i treść zamieszczonych przez siebie materiałów lub treści na Blogu Modile.pl jak również za sposób w jaki Użytkownik wykorzystuje przyznane mu Konto,
(b) opublikowane, udostępnione lub zamieszczone przez niego materiały i treści na Blogu Modile.pl nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa i innych. Użytkownik jest stosownie uprawniony i posiada wszelkie wymagane prawem zgody i oświadczenia wymagane do rozporządzania zamieszczanymi przez siebie treściami, materiałami i danymi w ramach Bloga Modile.pl oraz w na innych strona internetowych Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu – co nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich,
(c) zwolni Administratora z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, w zakresie aktywności Użytkownika na Blogu Modile.pl i udostępnionych przez Użytkownika materiałów, treści i danych naruszających w szczególności prawo do wizerunku, prawa autorskie lub dobra osobiste, w szczególności poprzez złożenie stosownych oświadczeń woli lub przystąpienie do postępowań sądowych,
(d) upoważnia Administratora do oznaczania materiałów, treści i danych udostępnionych przez Użytkownika za pomocą loginu, nick’u lub w inny danymi identyfikującymi Użytkownika który je umieścił – podanymi podczas procesu rejestracji Konta.
(e) wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i/lub głosu przez Administratora za pośrednictwem Bloga Modile.pl – w zakresie zamieszczonych przez niego materiałów lub treści w ramach prowadzonego Bloga Modile.pl lub na potrzeby zamieszczenia treści w innych serwisach internetowych należących do Administratora. Licencja, określona w zdaniu poprzednim, uprawnia Administratora do publikacji wizerunku lub głosu Użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

4. Administrator uprawniony jest do:
(a) usuwania, przeredagowania, edycji lub przeniesienia wszelkich treści, materiałów zamieszczonych na Blogu Modile.pl sprzecznych z prawem, Regulaminem a także wszystkich innych, które według swobodnej oceny Administratora, uzna za niewłaściwe w szczególności mogące powodować naruszenia praw osób trzecich,
(b) do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych na Blogu Modile.pl treści i materiałów w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści Bloga Modile.pl lub naruszenia Regulaminu,
(c) czasowego lub trwałego zaprzestania prowadzenia Bloga Modile.pl,
(d) czasowego lub trwałego ograniczenia funkcjonalności Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku jego modernizacji lub naruszenia Regulaminu,
(e) wykorzystywania wpisów, materiałów lub danych umieszczonych przez Użytkowników w ramach Bloga Modile.pl, na innych stronach internetowych będących własnością Administratora lub materiałach promujących działalność lub usługi Administratora (między innymi w Internecie, telewizji, radiu, billboardach, innych nośnikach informacji).
(f) zablokowania Użytkownikowi łamiącemu postanowienia Regulaminu, w szczególności postanowienia Sekcji III Regulaminu – dostępu do korzystania z Bloga Modile.pl
(g) kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z aktywnością Użytkownika na Blogu Modile.pl, za pośrednictwem Konta lub poczty elektronicznej.

5. Za pośrednictwem Bloga Modile.pl – Użytkownik uprawniony jest do publikowania komentarzy, treści i materiałów jak również do przeglądania Bloga Modile.pl. Zakres funkcjonalności Bloga Modile.pl może być przez Administratora ograniczany jak również rozszerzany o czym Administrator będzie informował Użytkownika.

6. Użytkownik korzystając z Bloga Modile.pl lub zamieszczając w nim komentarz bądź materiały pod dowolnie opublikowaną treścią Bloga Modile.pl – akceptuje postanowienia Regulaminu.

III. TREŚĆ NIEDOZWOLONE

1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników komentarzy, treści lub materiałów: (1) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej; (2) propagujących przemoc; (3) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem; (4) wulgarnych i sprzecznych z dobrymi obyczajami (5) pornograficznych; (6) chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, do których Użytkownik nie jest uprawniony; (7) naruszających inne prawa majątkowe lub niemajątkowe osób trzecich; (8) stanowiących spam tj. powtarzającą się, niechcianą lub niepożądaną informację handlową lub informację innego rodzaju (9) nie zawierających treści (10) naruszające mechanizmy wyświetlania treści na Blogu Modile.pl.

2. Administrator zastrzega sobie prawo, według dowolnej oceny Administratora, do edycji, przeredagowania, przeniesienia lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkowników komentarzy lub innych treści bądź materiałów, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

IV. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ I POMOC

1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia Administratorowi zgłoszenia w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem Bloga Modile.pl jak również w przypadku występowania naruszeń Regulaminu.

2. Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@modile.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

3. Administrator rozpatruje zasadności zgłoszenia w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Dalszy kontakt z Użytkownikiem będzie odbywał się na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało dostarczone do Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia, jeśli przedmiot zgłoszenia związany jest z (1) nieznajomością postanowień Regulaminu lub (2) nie stosowania się do wskazówek i wytycznych przekazywanych przez Administratora na bieżąco za pośrednictwem Konta, Bloga Modile.pl lub poczty elektronicznej.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do opublikowania treści i przedmiotu zgłoszenia na Blogu Modile.pl lub innych stronach internetowych Administratora – jeśli uzna to właściwe, konieczne lub warte udostępnienia szerszemu gronu odbiorców.

V. KONTO I DANE OSOBOWE

1. Dostęp i korzystanie z niektórych funkcjonalności Bloga Modile.pl możliwe jest za pośrednictwem Konta.

2. Użytkownik uzyskuje Konto podczas procedury rejestracji polegającej na: (1) uzupełnieniu Formularza przez Użytkownika i przesłanie go Administratorowi wykorzystując narzędzia Bloga Modile.pl lub (2) z wykorzystaniem aplikacji i konta Facebook Użytkownika.

3. W przypadku wskazanym: (a) w ust. 2 pkt. (1) Użytkownik proszony jest o podanie: imienia i nazwiska, adres e-mail; (b) w ust. 2 pkt. (2) Użytkownik zobowiązany jest autoryzować dostęp Administratora do: (1) Twoje podstawowe informacje, Twój adres email, Twoje informacje profilowe: urodziny, historia edukacji, miasto rodzinne, zainteresowania, lokalizacja i historia zatrudnienia.

4. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

5. Po otrzymaniu Formularza lub zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji Facebook – Administrator utworzy Użytkownikowi Konto. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta w sytuacji gdy byłoby to sprzeczne z Regulaminem, narusza interesy Administratora, uzasadnia przypuszczenie naruszenia praw osób trzecich lub Konto danego Użytkownika już funkcjonuje w ramach Bloga Modile.pl.

6. Użytkownik zobowiązuje się do informowania Administratora o każdorazowej zmianie używanego przez Użytkownika adres e-mail.

7. Administratorem danych osobowych jest Modile.pl.

8. Administrator respektuje prawo Użytkownika do prywatności i zapewnia zgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych w przypadku ich udostępnienia Administratorowi. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez Użytkowników są wykorzystywane w sposób zgodny z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać wykorzystane w celach usprawnienia funkcjonowania Bloga modile.pl, marketingowych, statystycznych, realizacji Newsletter’u lub realizacji dalszego kontaktu z Użytkownikiem.

10. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych administrowanej przez Modile.pl

11. Administrator, zastrzega, że korzysta z mechanizmu plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania zostały opisane w „Polityka prywatności”.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie utworów muzycznych, treści, materiałów, szaty graficznej, logo Administratora, kodu źródłowego lub innych utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm) występujących w ramach Bloga Modile.pl w celach komercyjnych, bez uprzedniej zgody Administratora udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Użytkownik oświadcza, że w przypadku udostępnienia, opublikowania lub zamieszczenia w komentarzu lub na Blogu Modile.pl – treści stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm) – udziela Administratorowi i podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji w odniesieniu tych utworów na następujących polach eksploatacji: (a) utrwalenie i zwielokrotnianie utworu i jego fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką cyfrową i światłoczułą, na dysku komputerowym, (b) wykorzystywanie w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub fragmentach, wraz z prawem włączania utworów ( lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów), (c) wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utwór został utrwalony, użyczanie i najem utworu oraz egzemplarzy, na których utwór został utrwalony, oraz wymianę nośników, na których utwór utrwalono; wyświetlanie i wystawianie, (c) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy innym podmiotom oraz rozporządzanie zwielokrotnionymi egzemplarzami na podstawie zawartych umów barterowych, (d) wprowadzanie do obrotu, (e) publiczne wykonanie, (f) publiczne odtwarzanie, nadawanie analogowe lub cyfrowe w jakimkolwiek systemie lub technologii, w tym udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego/nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice ( w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, (g) prawo do dostosowania do formatu urządzeń mobilnych i innych urządzeń, (h) rozpowszechnianie wszystkimi dostępnymi środkami, w tym publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadanie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego/nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu (i) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet, do sieci multimedialnych i telekomunikacyjnych w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami a także zezwala Administratorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, (j) wykorzystanie utworu w działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez prawa do rozpowszechniania Dzieła w sposób umożliwiający jego uruchomienie lub skopiowanie jego kodu źródłowego (k) publiczne udostępnianie utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; simulcasting, browsing oraz webcasting;

3. Usunięcie przez Użytkownika Konta – nie wpływa ważność udzielonej przez Użytkownika licencji na rzecz Administratora w zakresie wskazanym w ust. 2

4. W przypadku wystąpienia w ramach treści lub materiałów zamieszczanych na Blogu Modile.pl przez Użytkowników – treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, Użytkownik powinien je w pierwszej kolejności zgłosić Administratorowi zgodnie z procedurą wskazaną w Sekcji IV Regulaminu, w celu usunięcia powstałego naruszenia lub usunąć je samodzielnie jeśli Konto umożliwia mu dokonanie tej czynności w ramach swojej funkcjonalności.

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie jest stroną konfliktu powstałego pomiędzy Użytkownikami Bloga Modile.pl, w szczególności w trakcie wymiany komentarzy i treści w ramach prowadzonych dyskusji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: (a) treści i informacje zamieszczone przez Użytkowników za pośrednictwem Bloga Modile.pl, (b) autentyczność podanych przez Użytkowników informacji lub za skutki decyzji na ich podstawie podjętych (c) skutki udostępnienia hasła i loginu do Konta przez Użytkownika osobom trzecim, (d) utraty przez Administratora danych, treści lub informacji udostępnionych przez Użytkownika w ramach Bloga Modile.pl, w wyniku awarii sprzętu, błędów systemowych, internetu lub działania osób trzecich, (e) działań podjętych przez Administratora względem Konta lub treści zamieszczonych przez Użytkownika na podstawie Regulaminu.

3. Administrator liczy na pomoc i współpracę Użytkowników w zakresie weryfikacji zgodności zamieszczanych przez Użytkowników treści z postanowieniami Regulaminu.

4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu usuwania usterek i wad w funkcjonowaniu Bloga Modile.pl. Jednakże, ze względu na specyfikę sieci Internet oraz dowolność kombinacji czynników mających wpływ na korzystanie z Bloga Modile.pl przez Użytkowników, Administrator nie może zagwarantować ciągłej poprawności wyświetlania treści zamieszczanych na Blogu Modile.pl jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wadliwym lub niewłaściwym funkcjonowaniem Bloga Modile.pl lub jego odbiorem lub wyświetlaniem na urządzeniach Użytkownika.

5. Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe, handlowe, gospodarcze oraz nazwy własne należące do podmiotów trzecich są używane przez Administratora w ramach Bloga Modile.pl wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków powstałych na tle niniejszej Regulaminu na inny podmiot, na co Użytkownik wyraża zgodę.

VIII. NEWSLETTER

1. Użytkownik może aktywować usługę subskrypcji Newsletter’a poprzez złożenie oświadczenia na Formularzu lub w innych częściach Bloga Modile.pl jak również poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@modile.pl.

2. Newsletter będzie zawierał informacje informację handlową, gospodarczą, marketingową i promocyjne związane bezpośrednio lub pośrednio z działalnością prowadzoną przez Administratora.

3. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o wycofaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub przetwarzanie danych osobowych – powoduje niezwłoczne zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter’a na rzecz danego Użytkownika.

4. Usługa Newsletter’a świadczona przez Administratora jest bezpłatna.

5. Użytkownik może zrezygnować z Newsletter’a w każdym czasie.

6. Administrator nie jest odpowiedzialny za poprawność wyświetlania treści Newsletter’a na urządzeniach Użytkownika. W przypadku problemów z otwarciem, otrzymaniem lub przetworzeniem treści Newsletter – prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany w Sekcji IV Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdej chwili bez konieczności ich uzasadnienia. W takim przypadku Administrator opublikuje jednolity tekst Regulaminu na Blogu Modile.pl. Użytkownik będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosowanej informacji za pośrednictwem Konta lub Bloga Modile.pl lub adresu e-mail Użytkownika. Zalogowanie się przez Użytkownika do Konta po udostępnieniu lub opublikowaniu zmiany Regulaminu lub brak złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od daty ich udostępnienia lub opublikowania – poczytuje się za bezwarunkową akceptację zmiany Regulaminu przez Użytkownika, z wcześniejszą chwilą wystąpienia jednego z przedmiotowych zdarzeń.

2. W przypadku sprzeciwu Użytkownika dot. zmiany Regulaminu – Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się z logowaniem się do Konta i powiadomić o tym fakcie Administratora. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi zamieszczonymi lub opublikowanymi przez Użytkownika materiałami lub treściami.

3. W celu korzystania z Bloga Modile.pl wymagane jest: (1) połączenie z siecią internet, (2) odpowiednia przeglądarka internetowe pozwalająca na wyświetlanie treści HTML oraz umożlwiająca zapisywanie „cookies”.

4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie usunąć Konto jak również zrezygnować z Newslettera.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.